කොරෝනාවෙන් බේරෙන්නේ කොහොමද..? හිටපු ඇමැති අනුර කියයි