'කොරෝනාව' පොරෝනාවක් කරගන්න එපා : මංගල ආණ්ඩුවට කියයි