කොරෝනා පරීක්ෂා කරන වෛද්‍ය උපකරණ ගන්න දිමුත්ගේ කණ්ඩායම මූලික වෙයි