ක්‍රිකට් තරග විකාශ‍න අයිතිය දීමේදී කෝටි 310ක පාඩුවක්