ජනපති සිරිසේනට මංගලගෙන් විශේෂ විශ්‍රාම පැකේජයක් - කැබිනට් අනුමැතියත්  හිමිවෙයි!