ලසන්ත අලගියවන්න චන්ද්‍රිකා සමග එක්වෙයි - 'අපි ශ්‍රී ලංකා' කණ්ඩායම තවත් ශක්තිමත් වෙයි