වාකරේ එජාපෙ ආධාරකරුවකුගේ නිවෙසට පිල්ලෙයාන්‌ගේ කණ්ඩායමකින් ප්‍රහාරයක්