යන ගමනට බාධාවක්නම් මාධ්‍යවේදියෙක්ගේ වුණත් කට වහන්න ‌වෙනවා : ‌ගෝඨාගේ කලා පවුර