දෙමළ සන්ධානය ගෝඨාභයට සහය දුන්නත් දෙමළ ජනතාවගේ ඡන්ද ලැබෙන්නේ නෑ