“මගේ වටේ ඉන්නේ හොරු රැළක් නෙවෙයි ” - හිටපු හමුදාපති මහේෂ් සේනානායක