සජිත්ට අපේක්ෂකත්වය නොදුන්නොත් ඉල්ලා අස්වෙනවා - නලින්