ලලිත් - කුහන් අතුරුදන් නොකළානම්, ගෝඨා නීතිය මග අරින්නේ ඇයි