ජන්ද ටිකට කෙළවන්නද හදන්නේ, දැනට අස්වෙනවා පස්සේ වැඩ කරමු