පොහොට්ටුවේ තරුණ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් සජිත්ගේ වැට උඩ..