කෝප් කමිටු සභාපතිදූරය මහින්දානන්දට..?

කෝප් කමිටු සභාපතිදූරය මහින්දානන්දට..?

පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාවේ හෙවත් කෝප් කමිටුවේ සභාපතිවරයා ලෙස අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පත් කළ යුතු බවට යෝජනාවක් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ තුළින් ඉදිරිපත්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

අද දිනයේ පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව (COPE) සහ රජයේ ගිණුම් කාරක සභාව (COPA) සඳහා සභාපතිවරුන් අද (07) දිනයේ පත්කිරීමට නියමිතව ඇත.

එම කාරක සභා සඳහා සාමාජිකයින් පත් කිරීම පසුගිය බදාදා දිනයේදී සිදු කෙරුණු අතර අද එම කාරක සභා පළමු වරට රැස්වීමට නියමිතය.

මෙම පළමු රැස්වීමේදී එම කමිටු සාමාජිකයින්ගේ එකඟතාව අනුව සභාපතිවරුන් පත් කරගැනීම සිදු කෙරේ.