සංචාරක මණ්ඩලයට "වියත් මගේ" ප්‍රවීනයෙක්

සංචාරක මණ්ඩලයට "වියත් මගේ" ප්‍රවීනයෙක්

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෙක් ලෙස ඉරාජ් වීරරත්න පත්කිරිමට කටයුතු කර තිබේ.

සංචාරක සංවර්ධන අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා විසින් මෙම පත්කිරීම සිදුකර ඇති අතර ඒ පිළිබඳව දන්වමින් ඉරාජ් වීරරත්න වෙත ලිපියක්ද යොමුකර ඇත.

එසේම අමම තනතුර භාර ගන්නේද යන්න පිළිබඳව සඳහන් කරන ලෙසත් අමාත්‍යවරයා සිය ලිපියෙන් සඳහන් කරයි.

මෙම පත්කිරීම වසරක කාලයක් සඳහා වලංගු වෙයි.