පත්වීම් දුන් උපාධිදාරීන් කොරෝනා මර්ධනයට

පත්වීම් දුන් උපාධිදාරීන් කොරෝනා මර්ධනයට

පත්වීම් ලිපි ලබාදුන් රැකියා විරහිත අභ්‍යයාසලාභී උපාධිධාරීන් කොරෝන මර්දන වැඩසටහනට සහාය කරගැනීමට සෞඛ්ය අමායාංශය එකඟතාවය පළකර ඇති බවත්, එබැවින් කොරෝනා වෛරසය මැඩලීමට සහාය වීම සඳහා දැනට සේවයට වාර්තා කර ඇති අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන්

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් සෞඛ්ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය වෙත වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අනුක්ත කළ යුතු බවත් රාජ්‍යය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යශය සියලුම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට හා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට නව චක්‍රලේඛයක් මගින් දන්වා තිබේ.

සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් විසින් තම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට පුහුණුව සදහා අනුයුක්ත කළ අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් කැඳවා ඔවුන්ගේ උපාධි සහතිකය හෝ සුදුසුකම් සහතිකවල මුල් පිටපත් සමග ඡායාපිටපත් සසදා බලා නිවැරදි බව තහවුරු කරගත් පසු, ඔවුන්ගේ බැංකු ගිණුම් අංකද ලබාගෙන පුහුණුව අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යනු ලබන අභ්‍යාසලාභීන් සඳහා පුහුණු දීමනාව අප්‍රේල් මස සිට මාසිකව ඔවුන්ගේ බැංකු ගිණුම් වෙත බැර කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බවත්, අසත්‍යය තොරතුරු හෝ වෙනත් ව්‍යාජ සහතික ඉදිරිපත්කොට පුහුණුව සදහා ඉදිරිපත් වී ඇති බව සනාථ වුවහොත් වහාම පුහුණුව අත්හිටුවා ඔවුන් වෙත ගෙවන ලද පුහුණු දීමනාව ආපසු අයකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බවත් අමාත්‍යශය දන්වා සිටියි.

දැනටමත් www.pubad.gov.lk වෙබ් අඩවිය තුල ප්‍රසිද්ධ කර ඇති අභ්‍යාසලාභි උපාධිධාරි නාම ලේඛණයේ නම සඳහන් නොවන අභ්‍යාසලාභියෙකු පත්වීම් ලිපියක් ඉදිරිපත් කළහොත් එම ඉල්ලීම This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. මෙම අමාත්‍යංශය වෙත විද්‍යුත් තැපෑල හරහා යොමුකර පුහුණුව සඳහා අනුයුක්ත කිරීමට අවශ්‍ය පූර්ව අනුමැතිය ලබාගත යුතු බවත්, පත්වීම් ලිපි නොලැබුණු බවට කරනු ලබන අභියාචනා ද මෙම අමාත්‍යංයශයේ ඉහත විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන ලෙසත් දැනුම් දී ඇත. කාර්යාල විවෘත කළ වහාම එම ගැටලු නිරාකරණය කිරීමට කටයුතු කරන බවද දන්වා සිටියි.

මෙම අභ්‍යාසලාභීන් සඳහා මාර්තු මස දීමනා ගෙවීමට රජය තීරණයක් ගෙන තිබුණත්, මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමඟ එය නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයකට බාධාවක් විය හැකි බවට මැතිවරණ කොමිසම විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමඟ එම පත් වීම් මැයි මස 4වනදා තෙක් තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදී