වර්ජකයින්ට එරෙහිව මහජනතාව පාරට

වර්ජකයින්ට එරෙහිව මහජනතාව පාරට

වැඩවර්ජනයන්වල නිරතව සිටින සියලුම රාජ්‍ය සේවකයින්ට විරෝධය පළ කරමින් ඇල්පිටිය, පොරෝගම, අමරගම ප්‍රදේශයේ විරෝධතාවයක් පැවත් විය.

අද(26) උදෑසන මෙම විරෝධතාවය පවත්වා තිබේ.

ජනතා බදු මුදල්වලින් තම වැටුප වැඩිකර ගැනීමට සඳහා වැඩවර්ජනවල නිරතවී සිටින රාජ්‍ය සේවකයින්ට එරෙහිව අමරගම ප්‍රදේශයේ විසින් මෙම විරෝධතාවය සංවිධාය කර තිබුණි.

මෙම විරෝධතාවය අද උදෑසන 12.00 පමණ අවසන් කර ඇති අතර ජනතාවට අවහිරයත් නොවන අයුරින් මෙම විරෝධතාව පැවැත්වා ඇත.