ඇමතිවරුන් ගණනාවක් ඉල්ලා අස්වෙයි - රනිල් ඉල්ලා අස්නොවෙයි..!