'දිනේෂ් පාර්ලිමේන්තුවේ දාන සද්ද ජිනීවා වලදී නැහැ. හරිම අහිංසකයි'' - කලම්බු ටෙලිග්‍රාෆ් කර්තෘ කියයි