කසාදෙට කලින් HIV පරීක්ෂණය අනිවාර්යයි

කසාදෙට කලින් HIV පරීක්ෂණය අනිවාර්යයි

විවාහය ලියාපදිංචි කිරීමට පෙර ජෝඩු සඳහා එච්.අයි.වී පරීක්ෂණය අනිවාර්ය කිරීමට ගෝවාහි ප්‍රාන්ත රජය සැලසුම් කර ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය විශ්වජිත් රානේ මහතා සඳුදා ප්‍රකාශ කළේය.

මේ සඳහා නීති සම්පාදනය කිරීමට රජය අදහස් කරන බව ඔහු මෙහිදී පැවසීය.

“ගෝවාහි විවාහය ලියාපදිංචි කිරීමට පෙර ජෝඩු සඳහා එච්අයිවී පරීක්ෂණය අනිවාර්ය කිරීම මෙහි සැලසුමයි” ඔහු පැවසීය.

වෙරළබඩ ප්‍රාන්තයේ පරීක්ෂණය අනිවාර්ය කිරීම සඳහා වන යෝජනාව ගෝවා නීති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විමසිලිමත් වන බව ඔහු පැවසීය.

“නීති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නීති සම්පාදනය කළ පසු, එළඹෙන සැසිවාරයේදී අපට එය ප්‍රාන්ත සභාවේදී හඳුන්වා දිය හැකිය,” යැයි ඔහු පැවසීය.

2006 දී එවකට කොන්ග්‍රසය ප්‍රමුඛ ප්‍රාන්ත රජය විසින්ද මෙවැනි සමාන නීති සම්පාදනය කරන ලදී.