අවසානයේ ‘පොහොට්ටුව’ නිදහස් පක්ෂය ඉදිරියේ දණ නමයි - අගමැති මෛත්‍රී (බුදදා විමසුම)