''සිංහලයින් අතර ජාතිවාදය පතුරුවමින් ෆෙඩරල් ඉල්ලන දෙමළ පක්ෂ සමඟ හාද වීම'' - සුනන්ද දේශප්‍රිය