ජාත්‍යන්තර තලයේ අල්ට‍්‍රා ටෙක් සිමෙන්ති කොට්ටයක් දැන් රු. 950 ක් පමණයි.