“එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා” යටතේ සිනමාහල් සංවර්ධනයට ණය

“එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා” යටතේ සිනමාහල් සංවර්ධනයට ණය

වැසී ගොස් ඇති සිනමා ශාලා නූතන සිනමා කර්මාන්තයට සරිලන ගුණාත්මක තත්වයෙන් යුතුව යළි ස්ථාපිත කිරීමට හා නව සිනමාහල් ආරම්භ කිරීම සදහා “එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා” ජාතික වැඩසටහන යටතේ සහන ණය මුදල් ලබා දීමට නිවාස හා ,ඉදිකිරිම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය තිබේ.

මේ වන විට යම් පසුබෑමකට ලක්ව තිබෙන සිනමා කර්මාන්තය උසස් රසවින්දනයකින් යුතුව නැවත නගාසිටුවීම සදහා රජයේ මැදිහත් වීමක් අත්‍යාවශ්‍ය බව හදුනාගෙන තිබෙන බැවින් මෙම ණය මුදල් ලබාදීමෙන් සිනමාහල් හිමියන් අභිප්‍රේරණය කිරීමට හැකිවෙනු ඇතැයි මේ පිළිබදව සජිත් ප්‍රේමදාස ඇමැතිවරයා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවේ දැක්වේ.