ශ්‍රී ලාංකික මාධ්‍ය කණ්ඩායමට චීනෙදී උණුසුම් පිළිගැනීමක් !